Գիրք Դատաստանի, Գ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԳԼՈՒԽ ՃԻԳ
ՎԱՍՆ ՈՐ ԱՌՆՈՒ ՆՈՐ ԿԻՆ, ՉԷ ՊԱՐՏ Ի ՊԱՏԵՐԱԶՄ ԵՐԹԱԼ

Եթէ առնուցու ոք կին նորոգ, մի՛ մտցէ իպատերազմ, եւ մի՛ անկցին ի վերայ նորա ինչ իրք, այլանպարտ լիցի ի տան իւրում, եւ ուրախ արասցէ զկինիւր։

Մարդասէր է Աստուած, կամի, զի մի՛անկեալ ի պատերազմին՝ սուգ լիցի տարաժամ, յաղագսորոյ անմեղադրելի են միանգամայն, կամամբարտաւանեալ՝ յանդգնի ճակատեալ եւ կամ երկբայի՝զանգիտեալ։ Զայս իրաւունս պահելի զօրավարաց առզօրս իւր ամենայն։