Գիրք Դատաստանի, Գ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԳԼՈՒԽ ՃԻԴ
ՎԱՍՆ ՈՐՔ ԳՐԱՒԱԿԱՆ ԴՆԵՆ ԿԱՄ ԳՐԱՒ ԱՌՆՈՒՆ ԶԵՐԿԱՆՔ

Մի՛ գրաւեսցես զվերին կամ զներքիներկանք, զի զոգիս գրաւէ այնպիսին։

Ոչ հրամայէ բնաւ չգրաւել, այլ նոցունցցուցանէ զիրաւունս զի միովն թերեւս զղջասցիդարձուցանել զմիւսն, ուստի եւ ծանրացոյց զօրինակնխղճին՝ զոգիս գրաւէ, ասէ, այնպիսին, զի նոցասպասաւորութեամբ ոգի մնայ ի մարմին։ Զոր եւյամենայնսն մեզ պահելի է՝ չգրաւել զյոյժհարկաւորքն, եւ թէ յանդգնի՝ ի դատաւորաց վրէժլիցի։