Գիրք Դատաստանի, Գ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԳԼՈՒԽ ՃԻԵ
ՎԱՍՆ ՊԱՐՏՈՒՑ ԵՒ ԳՐԱՒԿԱՆԵՐՈՅ

Եթէ պարտիցի ընկեր քո զինչ եւ իցէ, մի՛մտանիցես ի տուն նորա առնուլ ինչ գրաւ, այլ արտաքոյկացցես, եւ այրն, առ որում պարտքն քո իցեն, հանցէզգրաւն արտաքս։ Եւ եթէ աղքատ իցէ այրն, մի՛ ագցիգրաւն ի տուն քո, այլ դարձուսցես զգրաւ նորա ընդմտանել արեւուն, եւ ննջեսցէ հանդերձիւն եւօրհնեսցէ զքեզ, եւ եղիցի քեզ յողորմածութիւն առաջիՏեառն Աստուծոյ քոյ։

Չտալ թոյլ մտանել եւ առնուլ գրաւ, զի մի՛բռնութիւն լիցի, այլ՝ կամաւ. հանեալն, դարձեալ, ոչի հարկաւորաց գոյիցն իցէ։ Ապա թէ յաղագսաղքատութեան հարկաւորքն իցեն, հրամայէչօթեցուցանել եւ այսու ողորմած կամի զնոսա լինելընդ իրաւանցն։ Զսոյն զայս եւ մեզ ընտրելի է։