Գիրք Դատաստանի, Գ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԳԼՈՒԽ ՃԻԶ
ՎԱՍՆ ՈՐ ՎԱՐՁԷ ԳՐԱՍՏ ԵՒ ԱՅԼ ԻՆՉ ԵՒ ՎՆԱՍԷ

Մի՛ զլասցիս զվարձս տնանկին եւզկարօտելոյն յեղբարց քոց կամ յեկաց քաղաքաց քոց։Այլ նոյն օր հատուսցես զվարձս նորա, եւ մի՛ մտանիցէարեգակն ի վերայ այնորիկ, զի տնանկ է, եւ այն է յոյսնորա, եւ մի՛ բողոք հարկանիցէ առ Տէր, եւ լինի քեզայն ի մեղս։

Յայտ է, զի յաղագս աղքատութեան եղեւվարձկան եւ աւուրն պիտոյից։ Զի եթէ ոչ հատուսցեսյաւուր գործոյն, դատաստանաւ է աւելի, քան որվարձեցաւն, հատուցանել զվարձսն։