Գիրք Դատաստանի, Գ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԳԼՈՒԽ ՃԻԷ
ՎԱՍՆ ՈՉ Է ՊԱՐՏ ՄԵՌԱՆԵԼ ՀԱՐՑ ՎԱՍՆ ՈՐԴՈՑ, ԵՒ ՈՉ ՈՐԴԻՔ՝ ՎԱՍՆ ՀԱՐՑ

Մի՛ մեռանիցին հարք ընդ որդոց, եւ մի՛որդիք՝ ընդ հարց, այլ իւրաքանչիւր ոք ի մեղս իւրմեռանիցի։

Եւ զայս ասէ յաղագս այնորիկ, որ թէպատահի մահապարտ լինել ըստ օրինաց, հարք եթէկամիցեն վասն զորդիսն ապրեցուցանելոյ մեռանիլ, մի՛ մեռցին, այլ մեռցի որդին մահապարտ, զի մի՛թիւրեսցի դատաստանն։ Նոյնպէս եւ մի՛ որդիք ընդհարց մեռցին։ Նաեւ դատաւորք, թէ ոչ կարասցենզորդիս մահապարտս ըմբռնել, ոչ պարտին զհայր ի մահդատապարտել։ Եւ այս ի մեզ հաստատուն կացցէ։