Գիրք Դատաստանի, Գ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԳԼՈՒԽ ՃԻԸ
ՎԱՍՆ ՈՐՔ ՉԴԱԴԱՐԻՆ ՅԻՐԱՒՈՒՆՍ

Մի՛ խոտորեսցես զիրաւունս եկին եւորբոյն եւ այրոյն։

Դատաւորաց դնէ օրէնս՝ ոչ վարիլ կաշառօքեւ այլօք պատրանօք, որպէս եցոյց յայլսն, եւ եթէզայս արասցէ՝ անկցի ի պատուոյն։