Գիրք Դատաստանի, Գ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԳԼՈՒԽ ՃԼԲ
ՎԱՍՆ ՈՐ ԶԳԵՐԵԶՄԱՆՍ ԵՒ ԶՄԵՌԵԱԼՍ ԿՈՂՈՊՏԵՆ

Զդիակողոպուտս եթէ ըմբռնեսցի եւ ապակամօք խոստովանեալ՝ ոչ մեռցի, իսկ եթէ ոք ոչսպանցէ, քննեսցէ զնա սուրբ եկեղեցի՝ մինչեւ ի մահորոշեսցի, քանզի տեղիք ապաշխարութեան չիք նմա։

Յայտ է յասացելոցս, թէ անզղջիցն մահորոշեաց, այլ այնպիսեացն արեան լիցի գին ըստցուցելոյ օրինակին, դարձեալ եւ՝ ապաշխարութիւնպատշաճիւ։ Եւ այդ լիցի դատաստան այդոցիկ իրաւացի։