Գիրք Դատաստանի, Գ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԳԼՈՒԽ ՃԼԳ
ՎԱՍՆ ԱԿԱՄԱՅ ՍՊԱՆՈՒԹԵԱՆՑ

Եթէ ոք անմեղ գնասցէ ուղեւոր եւ ոչ զոքունէր թշնամի յառաջ պատահեալ, այլ թէ որ ամենեցունգողն եւ աւազակն նմա դիպեսցի, եւ սպանցէ սա զնոսա, մի՛ իբրեւ սպանող դատեսցէ զնա սուրբ եկեղեցի։ Բայցվասն ահագին սեղանոյն սրբեսցէ զանձն աւուրս սակաւ՝զմտաւ ածեալ, թէ ընդէ՞ր իսկ եւ ակամայ դիպեցան, թէպէտ եւ յԱստուծոյ իցէ մատնութիւնն։

Կարծեցուցանէ եւ յաղագս քահանայից վասնասելոյն՝ ահագին սեղանոյն, այլ հասարակ ամենեցունէ։ Բայց այս դատաստան եկեղեցոյ դատաւորաց եւ ոչարտաքնոց է դատել, զիւրաքանչիւրոցն օգուտ ըստիրին։