Գիրք Դատաստանի, Գ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԳԼՈՒԽ ՃԼԴ
ՎԱՍՆ ՀԻՄՆԱՐԿՈՒԹԵԱՆ ԵԿԵՂԵՑՈՅ

Զհիմունս եկեղեցոյ եպիսկոպոսն միայնիշխեսցէ ծրագրել ուղղափառութեամբ, կամքորեպիսկոպոսն, կամ պերետուտն՝ հրամանաւեպիսկոպոսին։ Ապա թէ առանց եպիսկոպոսին կամքորեպիսկոպոսին ոք յանդգնեսցի՝ քակել զհիմունսնհրամայեցաք. ապա թէ թողցի՝ երկրորդումն սահմանքկարգեսցին, եւ այնպէս կարգ եկեղեցոյն լինիանըստգտանելի։

Գիտելի է, զի քորեպիսկոպոսք երկու են, մին՝ ձեռնադրեալն եւ մին՝ ոչ. եւ պերետուտ է, որայժմ է բուտ։ Եւ եթէ ի պատահումն հայիցի եպիսկոպոսնեւ ի զեղջն եւ ոչ քակեսցէ, երկրորդել հրամայէզկարգն։ Եւ այդ այդոցիկ դատաստան է հաստատուն։