Գիրք Դատաստանի, Գ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԳԼՈՒԽ ՃԼԵ
ՎԱՍՆ ՁԵՌՆԱԴՐՈՒԹԵԱՆ ԵՊԻՍԿՈՊՈՍԱՑ

Զեպիսկոպոս արժան է, որք յաշխարհին եւվիճակին եպիսկոպոսք իցեն, նոքիմբք նստուցանելյաթոռ. ապա թէ վասն փութոյ ինչ եւ վասնհեռաւորութեան ընկերացն՝ երեք եպիսկոպոսք կամօքայնոցիկ, որք հեռի են, թղթովք վկայութեաննստուցանեն։ Բայց զպատիւ եւ զշնորհս գլխաւորինարժան է տալ, այսինքն՝ կաթողիկոսին. կամ եղեւ մեծժողովոյն։

Կարգաւորապէս զձեռնադրութիւն հրամայէլինել. նախ ընտրել բազմաց, եւ հաւանութեամբամենեցուն ձեռնադրէ կաթողիկոսն, կամ հրամանաւնորա՝ երկուքն կամ երեքն։ Այլ անուն կաթողիկոսիաստ ցուցաւ գլխաւոր լինել այլոցն, բայց այսուհետեւմամոնայ։