Գիրք Դատաստանի, Գ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԳԼՈՒԽ ՃԼԶ
ՎԱՍՆ ԱՅՆՈՑԻԿ, ՈՐՔ Ի ԿԱՐԳԷ ԵՒ ՅԱՂ0ԹԻՑ ՄԵՐԺԵԱԼ ԵՆ

Որք ի կարգէ եւ յաղօթից մերժեալ են, կամժողովրդական ոք կամ ի կարգէ պաշտօնէից, եթէ երթեալուրեք զինքն ի կարգ արկցէ, մի՛ ընկալցին։ Եւ որայլոց վարդապետի բանադրեալ իցէ եւ կամ մերժեալ, այլ վարդապետ մի՛ մերձեցուսցէ կամ ի կարգ արկցէ, բայց եթէ հաւաստեաւ քննութիւն արասցեն, բանիւվարդապետութեան բժշկել եւ անդէն հնազանդել ընդբուն վարդապետաւն։ Ապա թէ վասն մեղաց եւ չար գործոցմերժեալ իցէ ի սուրբ եկեղեցոյ, դեղօքապաշխարութեան բժշկեսցեն։

Եւ այս բարեկարգութիւն աստուածայինդատաստանաւ է. ոչ զոք առանց գիտութեան ընդունել, եւ վարդապետաց չքամահել զմիմեանս եւ զանկարգսնանդրէն դարձի իմաստութեամբ բժշկել։