Գիրք Դատաստանի, Գ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԳԼՈՒԽ ՃԼԷ
ՎԱՍՆ ՁԵՌՆԱԴՐՈՒԹԵԱՆ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԱՑ

Նախնեացն սովորութիւն կացցէ յԵգիպտոս, զի Աղեքսանդրի եպիսկոպոսն ամենեցուն իշխեսցէ, վասն զի Հռոմայ եպիսկոպոսին այս սովորութիւն է, նոյնպէս եւ Անտիոքացոց եւ յայլ իշխանութիւնս պատիւմեծութեան պահեսցի եկեղեցեաց։ Եւ ամենեցուննմանապէս յայտնի լիցի, զի թէ ոչ կամօք կաթողիկոսինլիցի եպիսկոպոս, զայնպիսին մեծ ժողովն որոշեաց, զիմի՛ եւս իցէ եպիսկոպոս։ Ապա թէ միաբան ամենեցունընտրելով ճշմարտութեամբ ըստ կարգի եկեղեցոյարժանի առնիցեն, երկու կամ երեք ըստ անձինանզգամութեան կամ հակառակութեան ընդդէմ լինիցին, բազմացն ընտրութիւն հաստատեսցի։

Վասն զի սովորութիւն կալաւ եւ կարգնախնեացն, զի Երուսաղէմի եպիսկոպոսն պատուեսցի, ընկալցի պատիւ, զի մայրաքաղաքացն ըստ արժանիպատուին իւր պահեսցի։

Զոր յառաջն յիշատակեաց զանունկաթողիկոսի, աստ ցուցանէ, զի ըստ նախնեացնսովորութեանց եւ ինքեանց կացցէ։ Եւ ըստ չորիցաւետարանչացն զայդոսիկ նշնակէ, եւ յայլիշխանութիւնս նմանապէս, զի թէ իցեն առաքելականաթոռ եւ թէ չիցեն՝ հրամայէ կաթողիկոս լինել. եւ թէաթոռն Յովհաննու յԵփեսոսէ ի Բիւզանդիա փոխեցաւ՝պատուելոյ աղագաւ, այլ ոչ կաթողիկոսութեանպատճառաւ։ Եւ որոշէ, որք հրամանաւ կաթողիկոսինչձեռնադրին, յորոց յայտ է, զի հրամանաւ նորաձեռնադրին։ Եւ թէ պատահին ոչ յիւրմէ, այլ ի բազմացնընտրութենէ, ամենայն ուրեք ճշմարիտ է, եւ իձեռնադրելն կաթողիկոս։