Գիրք Դատաստանի, Գ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԳԼՈՒԽ ՃԼԸ
ՎԱՍՆ ԵՊԻՍԿՈՊՈՍԱՑ ԵՒ ՔԱՀԱՆԱՅԻՑ, ՈՐ ԶԱՅԼՈՑ ՎԻՃԱԿ ԵՒ ԶԺՈՂՈՎՈՒՐԴ ՅԱՓՇՏԱԿԵՆ

Վասն բազում յուզիցն եւ մեծամեծամբոխիցն, որ լինին ի կողմանս կողմանս, որքեպիսկոպոսք լինին եւ զայլոյ վիճակ յափշտակելջանան, եւ որք երիցունք լինին եւ այլոյ քաղաքի եւժողովրդեան ցանկան յափշտակալ, ֊ կամ եղեւ մեծժողովոյս, զի զայնպիսին դադարեցուցանենյիւրաքանչիւր վիճակի։ Ապա թէ բռնութեամբ կամկաշառօք զգործն զայս յանդգնեսցի գործել եւ ընդդէմեկեսցէ առաջնորդական կանոնին, կամ եղեւ մեծժողովոյս, զի զայնպիսիսն ընկեսցեն յաթոռոյն եւ իկարգէ քահանայութեան եւ բնաւ իսկ ի բաց մերժեսցեն իպաշտմանէն, եւ այնուհետեւ եղիցի քեզ իբրեւ զմիյանզգամաց, զի որում տուեալն իցէ՝ տացի եւյաւելցի, եւ որ ոչն գիտէ ունել՝ եւ զոր ունի բարձցիի նմանէն։

Ոչինչ անյայտ է այս հոգեւոր կանոնականդատաստան, եւ բազմաց ըստ այսմ մերժելի է այժմ։