Գիրք Դատաստանի, Գ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԳԼՈՒԽ ՃԽ
ՎԱՍՆ ՈՐ ԶՁԵՌՆ ՏՈՒԵԱԼ ԱՂՋԻԿ ՅԱՓՇՏԱԿԻՑԷ

Որք միանգամ խօսեալ աղջկունք են եւզուգեալ գտանիցին, եւ յետ այսորիկ այլքյափշտակիցեն, կամ եղեւ զի անդրէն տացեն, որումխոսեալն էր. թէ եւ ի բռնութիւն ապաստանի՝ միթողցեն։

Մի զզուգեալն եւ զխօսեալն համարի եւանդրէն դարձուցանել, թէ եւ պսակեսցի ընդյափշտակողին։ Եւ այդոցիկ ճշմարիտ է դատաստան։