Գիրք Դատաստանի, Գ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԳԼՈՒԽ ՃԽԲ
ՎԱՍՆ ԵԿԵՂԵՑԱԿԱՆ ԸՆՉԻՑ

Վասն ընչից, որ անուանեալ իցէ եկեղեցոյ, զինչ եւ իցէ՝ եթէ գեղ եւ եթէ այլ ինչ, մինչչեւեպիսկոպոս լեալ ի տեղոջն եւ երիցունք վաճառիցեն, իշխան լիցի անդրէն ի նոյն պահանջել. բայցեպիսկոպոսն կշռեսցէ զիրաւն եւ զարժանն, եթէ մարթ էառնուլ զգինն կամ դարձուցանել։

Կանոնականս հրաման անվաճառելիս լինելզեկեղեցոյսն կամի եւ իշխան՝ զեպիսկոպոսն եւ ոչզքահանայս, եթէ առնուլ կամ դարձուցանելեպիսկոպոսն տեսցէ։ Այսպիսի է. զի թէ որ գնեաց՝ ամօքգնոյն չափ

կերեալ իցէ՝ զգինն ոչ դարձուցանել, ապաթէ չիցէ ինչ շահեալ՝ դարձուցանել։ Ըստ այսմօրինակի զկշռելն ասէ։ Իդէպ է եւ զայս գիտել, զիայլազգ ոչ վաճառի եկեղեցոյքն, բայց եթէ վաճառեսցիզանպատշաճսն եւ այլ եւս անկաւոր գնեսցէ նովինգնովն։ Եւ այդ ընդունելի դատաստան է յեկեղեցի։