Գիրք Դատաստանի, Գ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԳԼՈՒԽ ՃԽԳ
ՎԱՍՆ ՈՐ ԿՈՒՍՈՒԹԻՒՆ ԽՈՍՏԱՆԱՅ ԵՒ ՍՏԷ

Վասն այնոցիկ, որ ի չափ հասեալ իցեն եւկուսութիւն խոստանան պահել եւ ստիցեն խոստմանն եւի շնութիւն անկանին, կուսան այնուհետեւ ոչ կարէլինել, այլ եղիցի նա որպէս զայն, որ երկուս կանայսառեալ իցէ, եւ զսահման նոցին կալցի, եւզապաշխարութիւն՝ երկու ամ առ դրանն ընդ ձեռամբ եւմի ամ մտեալ յեկեղեցին ընդ ապաշխարողսն ելցէ։ Եւզջերմութիւն ապաշխարութեանն տեսցեն, եւհաղորդեսցի օրինացն, բայց յօծումն քահանայութեանմի՛ մերձեսցին։

Զայս յայտնագոյն ի Նիկիական յերեսունգլխին ասէ, այլ աստ՝ որ ամուսնանայ եւ շնայ։ Յայտէ, զի զշնութեան ապաշխարէ, այլ ամուսնութեաններկակացն է, ուստի ոչ կարէ լինել քահանայ. եւ թէերկրորդ ամուսնանալ՝ իբր զերրորդ համարեալ է։ Բայցտեսցեն եւ զհասակ խոստովանողին եւ այդպէսդատեսցեն։ Եւ այդ ըստ այդմ լիցի։ Զայս եւս գտցես իԼուսաւորչին կանոնսն յերեսուն գլխին։