Գիրք Դատաստանի, Գ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԳԼՈՒԽ ՃԽԴ
ՎԱՍՆ ԶՅՂԻ ԿԱՆԱՅՍ ՄԿՐՏԵԼ

Զյղի կանայս արժան է մկրտել՝ յորժամ եւկամին, զի ոչ յայսպիսի իրս հաւասարեալ է ծնողն ընդծննդեանն, այլ արժան է ամենայն իրօք եւ կամօքզյօժարութիւնն ցուցանել առ ի խոստովանութիւնընդունելութեան մկրտութեանն։

Եւ զայս յաղագս երկիւղի մահու, որյերկունսն է, թողացուցանէ, եւ յաղագս այնորիկանխեղճ են մկրտեալն եւ մկրտողն։ Եւ զի մի՛ կարծիցիմանուկն ընդ նմին մկրտիլ, յաւելու զպատճառն։Հաւանելի է այս իրաւունք յեկեղեցի։