Գիրք Դատաստանի, Գ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԳԼՈՒԽ ՃԽԵ
ՎԱՍՆ ԱՐՁԱԿԵԼՈՅ ԶԿԻՆ ՊՈՌՆԻԿ

Եթէ ոք արձակեսցէ զկին իւր վասն բանիպոռնկութեան եւ կամ այլ չարագործութեան, որ ոչմիայն այրն վկայէ, այլ եւ բազումք վկայեն վասն

չար գործոց նորա, արձակեսցէ. ընդունիզկանոնս։ Բայց մի՛ ապաշխարեսցէ, այլ ի ձեռնողորմութեան սրբեսցի եւ հաղորդեսցի օրինացն եւ եթէկամեսցի՝ կին արասցէ, եւ կինն այլ այր չիշխէառնուլ, մինչ կենդանի է այր նորա։

Եւ զայս թէպէտ եւ գրեալ է մեր զդատաստան՝երկրորդեցաք, զի ոչ վասն պոռնկութեան, այլ եւյաղագս այլ չար գործոց հրամայէ թողուլ՝կախարդութեան, դեղատուութեան եւ այլոց այսպիսեաց։Եւ զի դարձեալ միմեանց կամօք ամուսնանալ, որպէսլուեալ էաք՝ ասացաք։ Եւ զի մի՛ ընդդէմ կարծեսցիկանոնաց, որպէս եւ կամեսցին, այնպէս կալցին։