Գիրք Դատաստանի, Գ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԳԼՈՒԽ ՃԽԶ
ՎԱՍՆ ԱՐՁԱԿԵԼՈՅ ԶԿԻՆ ԱՏԵԼՈՒԹԵԱՄԲ

Իսկ եթէ ոչ վասն պոռնկութեան եւ ոչ վասնչար գործոց եթող զկին իւր, այլ վասնվատաբարութեան, որպէս թէ այլում ակն եդեալ իցէ, զայսպիսիս ոչ ընդունին կանոնք, մինչեւ ցդառնալնորա առ կինն. եւ ընդ յանցանաց եւթն ամապաշխարութիւն կալցի, հինգ ամ՝ արատաքոյ, երկու՝ իներքս։ Ապա թէ ոչ դարձցի առ բուն կինն իւր, զկեանստան իւրոյ բաժանեսցէ. զկէսն կնոջն տացէ եւտուգանս՝ յեկեղեցի, զի զպսակն օրհնութեանանարգեաց։ Եւ ինքն զաւուրս կենաց իւրոց պոռնիկկոչեսցի եւ մի՛ մտցէ յեկեղեցի Աստուծոյ, այլ իդուռն աղօթեսցէ, ողորմութեամբ տրօք տնանկաց եւջերմեռանդն արտասուօք զյետին թօշակն ընկալցի։ Ապաթէ կինն մեռանիցի, եւ այրն կին չառնիցէ եւյապաշխարութիւն եկեսցէ, հինգ ամ ի դրունս եւ երեքամ ընդ ձեռամբ հաւասարեսցի աղօթից, ի ձեռնողորմութեան քաւեալ՝ հաղորդեսցի։

Նաեւ զայս եւս եդաք յառաջ եդեալսն մերդատաստան, որպէս որ նախ քան զայս ի գլխի ցուցաք, եթէ կամօք միմեանց ամուսնանալ ասացաք։ Եւ զի ըստկանոնաց ոչ կարծեցեալ, զոր եդաք ի լրոյ, զկանոնականս առցեն բան եւ այնպէս անկարծիսդատեսցեն։

Միանգամայն ի գիրս դատաստանի, որ ինչընդդէմ գրոց կարծի հրամանի, զգրոցն առնելով՝անբանբաս զմեզ թողցեն, զի ոչ հակառակ եմքաստուածական հրամանացն, այլ ի լրոյ զճշմարտիցնեդաք ներմամբ զբան։ Սակայն ի կամսն ապաստան էընդունողաց եւ կամ ոչ, եւ յաղագս այսորիկ սիրով ընդմեզ լիջիք եւ մի՛ վայրապար զմերս համարեսջիքզսակաւ վաստակ։