Գիրք Դատաստանի, Գ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԳԼՈՒԽ ՃԽԷ
ՎԱՍՆ ՍԱՐԿԱՒԱԳԱՑ ԱՐՁԱԿԵԼՈՅ ԶԿԱՆԱՅՍ

Վասն որ պատրաստեալ են ի քահանայութիւնեւ ունիցին կանայս, թէ մինչչեւ ի քահանայութիւնմերձեալ իցէ, եւ կինն շնայցէ, արձակիցէ զկինն,

եւ առն չիշխէ լինել, եւ այրն իքահանայութիւն մատիցէ։ Ապա եթէ կամք իցեն կեալ ընդնմա առն, քահանայ ոչ կարէ լինել, զի ոչ ընդունի զնաեկեղեցին եւ ոչ կանոնք։

Իշխան առնէ յերկաքանչիւրսն. եւաշխարհական կանանց ամուսնանալ զկնի առն մահուաննկամի, իսկ դոցա՝ ոչ։ Բայց տեսցի ընդունելիդատաստանաւ։