Գիրք Դատաստանի, Գ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԳԼՈՒԽ ՃԽԸ
ՎԱՍՆ ՔԱՀԱՆԱՅԻՑ ՊՂԾՈՒԹԵԱՆ

Քահանայ թէ ի պղծութեան գտանիցի, եւիրքն յայտնեսցին, եւ խոստովան ոչ լինիցի, եւյայտնապէս յանդիմանել ոչ կարեն, ի կամս նորաթողցեն լինել եւ չլինելն եւ յեպիսկոպոսին։ Նոյնկանոն եւ սարկաւագացն է։

Խրատէ եկեղեցականաց եւ ժողովրդականացյինքեանս զայնպիսին թողուլ եւ յեպիսկոպոսն, զինոքա են դատաւորք քահանայից եւ սարկաւագաց։