Գիրք Դատաստանի, Գ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԳԼՈՒԽ ՃԽԹ
ՎԱՍՆ ԹԷ ՔԱՆԻ՞ ԱՄԱՑ 0ՐՀՆԵՆ ԶԵՐԷՑՆ

Կամ եղեւ մեծ ամենայն ժողովոյն, եթէմինչեւ յերեսուն տարին մի՛ օծցի ի քահանայութիւն, զի փորձեսցի եւ եւս ընտրեսցի պիղծն ի սրբոյն եւ իբաց պարզեսցի, քանզի եւ տէրն մեր երեսնամեայ էր, յորժամ առ զօծումն մկրտութեան եւ սկսաւ զնոյնօրինակ ուսուցանել ամենեցուն՝ ութօրեայ մկրտիլ, իսկ երեսնամեայ օծանիլ ի քահանայութիւն։

Եւ եթէ ոչ ըստ այսմ սահմանի, զորզպատկառելին եդին օրինակ, գոնեայ ըստ կանոնիսրբոցն արասցեն հայրապետացն Գրիգորիսի եւ Ներսիսիվերջնոց, զի զայս սահման լուծանել արտաքոյ է գրոցդատաստանի։