Գիրք Դատաստանի, Գ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԳԼՈՒԽ ՃԾ
ՎԱՍՆ ՈՐՔ Ի ՀԱՐԿԷ ԳԱՆ Ի ՄԿՐՏՈՒԹԻՒՆ ԵՒ ՅԱՊԱՇԽԱՐՈՒԹԻՒՆ

Վասն որք ի նեղութիւն անկանիցին եւ կամ իխիստ հիւանդութիւն, կամ ըմբռնեսցին ի բռնաւորաց եւվասն նեղութեան մկրտեսցին, եւ կամ էր յառաջքրիստոնեայ եւ գործովք՝ վատթար եւ ապա վասննեղութեան ի հաւատս կացցէ, զայնպիսին ընդունիեկեղեցին, այլ ոչ կատարելա֊

պէս, զի անկամայութեամբ են հաւատքն։Զայսպիսոյ ասէ Գիր. միթէ ի հո՞ղ խոստովան առնիցի առքեզ։

Եւ այս մարդասիրութիւն ի Տեառնէ ցուցեալէ առակաւ, բայց ըստ դատաստանի է անկատարն։