Գիրք Դատաստանի, Գ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԳԼՈՒԽ ՃԾԲ
ՎԱՍՆ ՔՈՐԵՊԻՍԿՈՊՈՍԱՑ

Եւ քորեպիսկոպոսք են ըստ օրինակի եւ ըստկարգի եւթանասնիցն, իբր լծակիցք եւ գործակիցք վասնփրկութեան, որ յաղքատս կատարելոց է։

Գաւառի տեսուչ թարգմանի քորեպիսկոպոսնեւ ձեռնադրող է խոնարհագոյն աստիճանաց, որ ի վայր էքահանայութեան։ Հակառակ է գրոց դատաստանիեպիսկոպոսաց զարս աշխարհականս քորեպիսկոպոս առնելկամ զտգէտ քահանայ՝ կռփիչ աղքատաց եւ ոչ տեսուչ, զիեւ եպիսկոպոսն տեսուչ թարգմանի, եւ նոքա՝գործակիցք։