Գիրք Դատաստանի, Գ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԳԼՈՒԽ ՃԾԳ
ՎԱՍՆ ՊՏՂՈՑ ԵԿԵՂԵՑՈՅ

Որք զպտուղս եկեղեցոյ կամին արտաքս քանզեկեղեցին առնուլ կամ տալ, եւ ոչ կամօքեպիսկոպոսին կամ որ ձեռնադրեաց զայնպիսինյայնպիսի իրս, եւ կամօք նորա չառնիցէ եւ չգործիցէ, նզովեալ լիցի։

Լուիցեն զլացողք զեկեղեցիս կամյինքեանս եւ կամ յայլ ոք տալ եւ զարհուրեսցին։ Եւթէ այսքանեաց նզովք է, ո՞րչափ միանգամայնյափշտակողաց զեկեղեցի միմեանց։ Եւ աստ դատաստանաւէ նզովս, զի որ զեկեղեցոյն օտարացոյց զպտուղ, օտարանայ, եւ ինքն յեկեղեցոյ։