Գիրք Դատաստանի, Գ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԳԼՈՒԽ ՃԾԴ
ՎԱՍՆ ՈՐՔ ԶՈՐԴԻՍ ԹՈՂՈՒՆ ՀԱՐՔ

Որ հարկանեն եւ թողուն զորդիս իւրեանցեւ ոչ սնուցանեն՝ որչափ ձեռնհաս իցեն, եւ ոչ փոյթառնիցեն վասն Աստուծոյ կարգին եւ սննդեանն, մինչեւի պատճառս պահոց եւ վանականութեան արհամարհիցէ եւանփոյթ առնիցէ, նզովեալ լիցի։

Եւ զայս սահման կանոնի թէպէտ եւ յաղագսաղանդոյն կարծեմք սաստիւ լինել, որք զանձինսսուրբս քարոզէին եւ բազում նորաձեւութիւնսառնէին, որպէս վասն պտղոյ եկեղեցոյ եւ այլոց, այլսակայն աստուածային Գրոց հրաման է ըստ կամացնԱստուծոյ սնուցանել զորդիս, զի մի՛ հեռասցինյԱստուծոյ օրինացն։ Եւ թէպէտ ինքեանք այնոքիւքկարծին մերձաւոր լինել Աստուծոյ, դատաստանաւ էորոշիլն, զի պատճառք եղեն ծննդոցն հեռանալ իՏեառնէ։