Գիրք Դատաստանի, Գ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԳԼՈՒԽ ՃԾԵ
ՎԱՍՆ ՈՐԴՈՑ, ՈՐ ԹՈՂՈՒՆ ԶՀԱՅՐՆ

Եթէ ուրուք որդի, որոյ ծնողն առաւելհաւատացեալ է եւ առաքինի ի կարգս Աստուծոյ, հեռանայցէ ի պատճառս աստուածպաշտութեան եւարհամարհիցէ եւ զարժանն եւ զիրաւ պատիւ ծնողացնչհատուցանիցէ, նզովեալ լիցի։

Ես այսմ դարձեալ յոյժ պատուէր է ի Գրոց, թէպէտ եւ յաղագս ասացեալ աղանդոյն առաւելզգուշացուցանէ, որք ի պատճառս աստուածպաշտութեանարհամարհել զծնողսն տային, յաղագս այնորիկզառաւելութիւն եդ զհաւատոյ ծնողին։ Զի եւ Տէրզխափանիչ աստուածպաշտութեան զծնողսն հրամայեացթողուլ, այլ նոքա՝ զլաւսն։ Յաղագս այնորիկ զնզովսնեդին իրաւացի։