Գիրք Դատաստանի, Գ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԳԼՈՒԽ ՃԾԶ
ՎԱՍՆ ԿԵՐՈՂԱՑ ԶԱՒԱԳ ՀԻՆԳՇԱԲԹԻՆ

Եթէ ոք զքառասունսն պահեսցէ սուրբս եւզատկի հինգշաբաթ օրն քան զհաղորդել օրինացն եւբաժակին սրբոյ աւելի ինչ համարձակեսցի ուտել, զպահոցն, զոր պահեաց, ընդունայն է եւ ի մեծժողովոյս նզովեալ եղիցի։

Զայս եւ ի Նիկիայ ժողովն եդին՝ յայնմաւուր չորակեր լինել սակաւ։

Լուիցին Յոյնք եւ Վիրք զդատաստանսկերողաց զօրն մեծ, զի ոչ Գանգրայն ժողովեալք եւ ոչՆիկիայն Հայք էին, այլ յամենայն ազգաց, մա֊

նաւանդ ի Յունաց։ Եւ այս դատաստանսանլուծելի է ի վերայ նոցա, զի ոչ յարժանաւորժողովոյ լուծաւ, այլ ի խոտորեալ եւ յանարգեալժողովոյն Քաղկեդոնի։