Գիրք Դատաստանի, Գ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԳԼՈՒԽ ՃԾԸ
ՎԱՍՆ ՈՐ ՅԵՊԻՍԿՈՊՈՍԷ ԲԱՆԱԴՐԵԱԼ ԵՆ

Եթէ ոք յիւրմէ եպիսկոպոսէն անկաւ՝ երէցկամ սարկաւագ, եւ զեպիսկոպոսին զդատաստան յանձինչկալաւ եւ համարձակեցաւ ձանձրացուցանել զլուրժողովոց բազմաց, որպէս թէ զինչ իրաւունս ունիցի՝առաջի բազում եպիսկոպոսաց ասասցէ եւ ի նոցանէզարդար դատաստանի զվճիռն ակն ունիցի առնուլ։ Ապաթէ եւ՛ ի նոցանէ սրտնեղեցաւ եւ անգոսնեաց, եւհամարձակեցաւ առ թագաւոր դիմել եւձանձրացուցանել, զայնպիսիսն մի՛ արժանի առնելթողութեան կամ ընդունելութեան կամ բնաւին յոյս ինչտալ, զի առ յապայ հաստատիցի ի նոյն տեղի։

Արդար է այս դատաստան, զի յետ մի անգամեւ երկիցս յանդիմանելոյ յանդգնեցաւ։ Զի թէ իւրոյեպիսկոպոսին կարծի նախանձու լինել, միթէ եւբազմ՞ացն եւս։ Այլ ի զղջանալն՝ այդ եւս տեսցին։