Գիրք Դատաստանի, Գ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԳԼՈՒԽ ՃԾԹ
ՎԱՍՆ ԵՊԻՍԿՈՊՈՍԱՑ ՉՁԵՌՆԱԴՐԵԼ ՅԱՅԼՈՅ ՎԻՃԱԿԷ

Մի՛ ոք յեպիսկոպոսաց իշխելհամարձակեսցի յայլմէ իշխանութենէ յայլ մտանել եւձեռնադրութիւն առնել յեկեղեցիս եւ մերձեցուցանելզոք յաստիճան, եւ ոչ բազմութեամբ մտանել յայլիշխանութիւնս, բայց եթէ համարձակելով եւ թուղթստալով՝ որ մայրաքաղաքացն է եւ ոչ ընդ նմաեպիսկոպոսքն են՝ մուտ տայցեն նմա։ Ապա թէ ոչ ուրեքկոչեցեալ՝ դիմեսցէ ստահակութեամբ ձեռնադրութիւնսառնել ումեք եւ հաստատութիւն իրաց եկեղեցոյ, որ ոչբնաւ անկ իցէ նմա, անհաստատ լիցի, որ ի նմանէարարեալն գտանիցի, եւ նա պարտաւոր լիցիստահակութեանն իւրում եւ յանմիտ ձեռնադրութենէզարժանն դատաստան ընկալցի՝ առ ետեղ մերժեսցի իսուրբ ժողովոյն։

Ի բազում կանոնս եւ գրեթէ ամենայնս այսեդաւ, զի չար է եւ անկարգութեան պատճառ։ Անհաստատլիցի՝ այսպէս ասէ. զի թէ ի նմանէ ձեռնադրեալնարժանաւոր իցէ, զղջացեալ՝ հաստատեսցի օրհնութեամբպատշաճիւ յիւրմէ եպիսկոպոսէն, նմանապէս եւ՝ այլինչ կարգեալքն, եւ ինքն եւս հաստատեսցի՝ցուցանելով զարժանի ապաշաւս, ապա թէ ոչ՝ մերժեալլիցի միշտ։