Գիրք Դատաստանի, Գ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԳԼՈՒԽ ՃԿ
ՎԱՍՆ ԱՄԲԱՍՏԱՆԵԱԼ ԵՊԻՍԿՈՊՈՍԱՑ

Եթէ ոք յեպիսկոպոսաց յիրս ինչյանցուածոց եւ մեղադրութեան դատապարտեսցի, եւ ապադէպ լիցի վասն նորա ոչ միաբանել, որք յիշխանութեանեն եպիսկոպոսք, եւ ոմանք ի նոցանէ անպարտ եւ արդարյայտ առնել կամեսցին, եւ ոմանք ի նոցանէ՝պարտաւորել, զի վախճանեսցի ամենայն իրօքհակառակութիւն կեղծաւորութեան, կամ եղեւ սուրբժողովոյս, որ մայրաքաղաքաց եպիսկոպոսն է, զի իմերձաւոր գաւառաց անտի եւ յիշխանութենէ կոչեսցէզայլս ոմանս, որ դատեսցեն եւ զհակառակութիւնկեղծաւորութեանն ի բաց լուծցեն, զի հաստատուն է՝յոր ինչ կարգեսցեն, որ ինչ յիշխանութենէ անտի են։

Տե՛ս, թէ որքան ստուգիւ հրամայէ դատելկաթողիկոսաց եւ ոչ պատրիլ ի պատճառս ագահութեան եւթիւրել զճշմարիտ դատաստանս։