Գիրք Դատաստանի, Գ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԳԼՈՒԽ ՃԿԳ
ՎԱՍՆ ՈՐ ԸՆԴ ԱՅԼԱԶԳԻՍ ԽԱՌՆԱԿԻՆ ԽՆԱՄՈՒԹԵԱՄԲ

Չէ մարթ, որ յեկեղեցոյ մերոյ են, իպէսպէս եւ ի ցոփ հարսանիս այլազգեաց մերձեցուցանելզուստերս եւ զդստերս իւրեանց, կին տալ նոցա կամ կինառնուլ ի նոցանէ։

Դատաստան ըստ կամաց կանոնաց այս լիցիայնպիսեացն. զի թէ ի հեթանոս այլազգաց տան, եւզրկին ի հաղորդութենէ, զրկեսցին տուողքն իհաղորդութենէ իւրեանց, եւ եթէ ի հերձուածողս, յորմեք ոչ հաղորդիմք, զդատաստան խղճին ծնողքն, որ ընդնոսա ամուսնացուցին, հատուսցեն։