Գիրք Դատաստանի, Գ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԳԼՈՒԽ ՃԿԴ
ՎԱՍՆ ԵՊԻՍԿՈՊՈՍԱՑ, ՈՐ ԶԱՅԼ ԵԿԵՂԵՑԻ ԿՈՂՈՊՏԷ ԵՒ ԶԻՒՐՆ ԶԱՐԴԱՐԷ

Եպիսկոպոս ոք, եթէ իցէ գաւառաց բազմացեւ ունիցի իշխանութիւն ընդ ձեռամբ իւրով, մի՛իշխեսցէ յայլոց իշխանութեանց առնուլ ինչ եւ զիւրեկեղեցին զարդարել, զի աչառութեամբ վարեցաւ եւանձին իւրում դատապարտութեամբ։ Այնպիսին, եթէչհաւանիցի դառնալ յիրացն, ի բաց լուծցի. եւ այն, զոր առ յայլոց եւ շինեաց զեկեղեցին, մի՛ կոչեսցենզանուն նորա իւրեանց վարդապետ։

Յայտնի է այս հոգեւոր դատաստան եւպահելի հաւաստեաւ յեկեղեցի։