Գիրք Դատաստանի, Գ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԳԼՈՒԽ ՃԿԵ
ՎԱՍՆ ՈՐ Ի ՄԻՏՍ ՈՉ ԻՑԷ ԵՒ ԶԻՒՐՈՎԻՆ ԵՐԹԻՑԷ

Հարցումն. Որ յիւր միտս ոչ իցէ եւզիւրովին երթիցէ, այսինքն՝ կամ գահավէժ առնի, կամայլ ինչ մահու մեռանի, պա՞րտ է ի վերայ պատարագմատուցանել, թէ ոչ

Պատասխանի. Պարտ է վիճակելոյն քննել, եթէ ճշմարտութեամբ պակասամիտ էր եւ արար զայս, քանզի բազում անգամ մերձաւորին ախտացելոյնկամելով դիպել, որ ի վերայ նորա պատարագ մատչի, ստեն եւ ասեն՝ չէր յիւր միտսն, զի մատուսցենզպատարագն։ Արդ՝ քննել պարտ է, մի գուցէ իբռնութենէ մարդկան կամ այլապէս արար զայս, ապա ոչ էպարտ լինել պատարագ ի վերայ նորա, քանզի ինքնասպանեղեւ անձին իւրոյ։ Ապա պարտ է քննել զամենայնճշմարտութեամբ, զի մի՛ ի դատաստան անկանիցիմատուցանողն։

Արդ՝ թէպէտ յայտնի է ըստ հարցմանն եւպատասխանիդ, այլ վերակացուքն պարտապան ենապաշխարել ըստ դատելոյ վարդապետաց։ Եւ դատաւորացոչ է այդ։