Գիրք Դատաստանի, Գ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԳԼՈՒԽ ՃԿԶ
ՎԱՍՆ ԴԻՒԱՀԱՐ ԿՆՈՋ

Հարցումն. Եթէ ոք կին այսահարիցի յոյժ, որպէս զի երկաթս ագանիցի, եւ այր նորա ասիցէ՝ ոչկարեմ ժուժկալել, եւ կամիցի առնուլ այլ կին, օրէ՞նէ, թէ ոչ։

Պատասխանի. Շնութիւն միջնորդի յիրսդ, եւ զինչ՞ պարտ եւ արժան է, ոչ գիտեմ վասն այդորիկ։

Ըստ ներման եւ զայս գրեցաք երբեմնզդատաստան. որպէս կամ է ընկալցին դատաւորք եւանպարսաւ զմեզ թողցեն յայդմանէ։