Գիրք Դատաստանի, Գ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԳԼՈՒԽ ՃԿԷ
ՎԱՍՆ ՈՐ ԱՅՐ ՉԼԻՆԻ

Հարցումն. Եթէ այր ոք ոչ լինիցի ի գործայրութեան, եւ զկինն ելանէ ի նմանէ, եթէ ոք զկիննզայն կին առնիցէ, ընդ հանե՞ալ կանայսն պարտ էհամարել զայնպիսին, եթէ անխե՞ղճ ունել։ Կամ թէայրն չարձակէ եւ ասէ այնպէս, եթէ՝ ինձ մասն հասեալէ յԱստուծոյ, կաց եւ պաշտեա զիս, մեք զի՞նչպատասխանի տացուք։

Պատասխանի. Զէ արժան արձակել եւ ոչ ձեզթողացուցանել։

Եդեալ է եւ այս դատաստան կանոնական. ներմամբ ի կամս ապաստան է հաճելն ընդերկաքանչիւրսն, նմանապէս եւ՝ դատաւորաց եկեղեցոյ։