Գիրք Դատաստանի, Գ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԳԼՈՒԽ ՃԿԸ
ՎԱՍՆ ՀԱՇՄԵԼՈՅ ԿԱՆԱՆՑ

Հարցումն. եթէ կին ուրուք հաշմիցի եւասիցէ ցայր իւր, եթէ՝ ես ահաւասիկ չեմ արժանիառնակնութեան, արա դու քեզ այլ կին, որ քեզ

պիտանի է եւ զտուն քո շէն կալցի, եւ ինձամ ըստ ամէ հաց եւ հանդերձ տուր, եւ ես նստայց առեկեղեցոյդ մինչ ի վախճան ժամանակի իմոյ, եւ այրնառնու յանձն առնել զամենայն, ընդ պատուհասի՞ւ ինչեն իրքն, զի այլ կին առնէ, թէ՞ անվնաս է։

Պատասխանի. Վնասակար է, ոչ կարէ այլ կինառնուլ, որչափ կենդանի իցէ կինն իւր։

Ընտրութեամբ զիջանելով եդաւ այսդատաստան կանխաւ։ Ընդ կամս դատաւորաց եկեղեցոյեդաք եւ զայսոցիկ ընդունելութիւն, միայն զի ի խղճէճողոպրիցիմ։