Գիրք Դատաստանի, Գ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԳԼՈՒԽ ՃԿԹ
ՎԱՍՆ ԱՆԱՍՆԱՊՂԾԱՑ

Հարցումն. Եթէ այր ոք ընդ անասնոյպղծիցի եւ յետ պղծութեանն զղջանայցէ եւ ապաշխարիցէեւ վաստակիցի յօրկանոցի, որպէս եւ հրամայենվարդապետք, եւ կին նորա յետ յանցանացն չկամիցի իկնութեան կալ վասն պղծութեանն, որ եդաւ ի վերայնորա, եւ այրն այսպէս ասասցէ, թէ՝ կամ կինն առաջինհաւանեսցի, կամ այլ կին հրամայիցէք առնել։

Պատասխանի. Կինն իշխէ մեկնել, եւ այրնայլ կին առնուլ։

Նշանակեցաւ երբեմն այս դատաստան, այլայժմ զսրբոյս եդաք հրաման ի լրման այնմ։