Գիրք Դատաստանի, Գ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԳԼՈՒԽ ՃՀ
ՎԱՍՆ ՔԱՀԱՆԱՅԻ, ԹԷ ՍՊԱՆԱՆԷ ԶՈՔ

Հարցումն. Եթէ ոք ի քահանայից յուղւոջդիպեսցի, եւ աւազակք ի վերայ անկցին, եւ դէպ լիցիքահանայի սպանանալ զոմանս յաւազակացն եւ զանձն իւրեւ զընկեր իւր ապրեցուսցէ, պա՞րտ է նմա ի կարգիքահանայութեան կալ, թէ ոչ։

Պատասխանի. Չէ արժան կալ իքահանայութեան, վասն զի ոչ է արժան քահանայիսպանանել զոք, թէ եւ ինքն մեռցի, այլ եւ ոչզանասուն։

Յաղագս այսմ դատաստանի լուայ, եթէ վասնանձին չէ պարտ սպանանել զոք, այլ վասն ընկերացն լաւէ սպանանել, յորժամ աւազակքն այլազգիք իցեն։ Եւպաշտել զքահանայութիւն կամ ոչ՝ ի դիպուածսն տեսցիի վարդապետաց։