Գիրք Դատաստանի, Գ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԳԼՈՒԽ ՃՀԱ
ՎԱՍՆ ԴԻՒԱՀԱՐԱՑ ԵՒ ԱՅԼ ԽՈՒՄԱՐՆՈՒ ՍՊԱՆՄԱՆ

Հարցումն. Եթէ ուրուք ի դիւահարիլնիւրում մարդ սպանեալ առանց զգայութեան իւրում, յորժամ սրբեսցի ի դիւէն, իբրեւ սպանո՞ղ պարտ էապաշխարել, թէ ո, րպէս։

Պատասխանի. Սակաւ ինչ, զի ի չարէն էգործն։

Սոյն լիցի եւ յաղագս այլ մտախաբացն։Բայց ըստ հոգեւոր դատաստանի, եթէ ինքեանց վնասիցենեւ թէ այլոց, առանց ապաշխարութեան մի՛ լիցիտեսողքն։ Այլ ըստ մարմնոյ դատաւորաց աստ գործ ոչ է։