Գիրք Դատաստանի, Գ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԳԼՈՒԽ ՃՀԳ
ՎԱՍՆ ՔԱՀԱՆԱՅԻՑ ԵՒ ԱՅԼՈՑ ԱԿԱՄԱՅ ՍՊԱՆՈՒԹԵԱՆՑ

Հարցումն. Եթէ ոք ի քահանայից սրբէզանդաստան իւր կամ զպարտէզ եւ քար ընկենուզորմովն, եւ դիպի մարդոյ, եւ մեռանի, զին՞չ պարտիառնել վասն կարգի քահանայութեանն եւ պաշտմանն։ Կամթէ ումեք յաշխարհականաց նոյնպէս ակամայսպանութիւն դիպի, ո՞րպէս պարտ է տալապաշխարութիւն։

Պատասխանի. Սպանող է, ապաշխարեսցէ եւզքահանայութիւն մի՛ պաշտեսցէ։

Նմանապէս եւ՝ հայր՝ զորդի եւ այլայսպիսի, նմանապէս եւ՝ որ ի վարդապետէ վասն խրատուհարեալ է եւ մեռեալ, ըստ սովորութեան։ Եւ այսպէս է. սաստիւ առաքեալ քահանայ զծառայսն զհետ փախուցելոյծառային, այլ թէ յամբոխի միջի ձիով ընդ կուռնհարկանէ եւ սպանանէ, ի քահանայութիւն գալ ասէ եւաստ լուծանէ, կամ զի չէր քահանայ, կամ յամբոխէնեղեւ, ներէ։

Նման այսմ եւ զակամայ սպանութիւն 0րէնքնուսուցանեն, որպէս ոստչիլ տապարին, կամ այլ ինչայսպիսի, զոր յապաստանի, ասէ, անկանել ի քաղաքսնեւ ապրել, որ զերկրորդ մահուն ունի զտեղին։

Է կամաւ դարձեալ եւ ակամայ, յորժամ նետոք ձգէ որսոյ, կամ գազանի, կամ ըստ այլոյ օրինակի, եւ պատահի թշնամոյ, յորոյ վերայ խնդայ,

խառն է յերկուցն։ Յաղագս այնորիկ էդատաստանս թագաւորացն, ի սպանանել այլազգոյզքրիստոնեայ ակամայ իբր զկամաւոր եդաք զդատաստան, զի բնութեամբ է խնդալ նոցա ի կորստեան մերում։ Եւարդ, քանզի արժան է զակամայ սպանութիւնխոստովանեալ՝ ըստ կանոնական ուղղել դատաստանի, եւի ձեռս անկեալ դատաւորացն՝ ճշգրիտ դատել զակամայեւ զկամայ եւ որ յերկուցն է եւ այնպէս զտուժսնուղղել։ Այլ զկատարեալ կամայն եւ զակամայն իկանոնաց ուսցիս ի Բարսղի սրբոյն։