Գիրք Դատաստանի, Գ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԳԼՈՒԽ ՃՀԴ
ՎԱՍՆ Ի ՊԱՏԵՐԱԶՄԻ ՍՊԱՆՈՒԹԵԱՆ

Իսկ որ ի պատերազմունս մահք գործին, հարքն մեր ամենեւին չհամարեցան ինչ զայն ի մեղս, ըստ որում եւ մեզ հաճոյ թուեցաւ սմին խորհրդոյսհետեւել։ Բայց վասն զձեռս սրբելոյ բարիոք էայնպիսեացն երեք ամ արտաքոյ հաղորդութեան լինել։

Այս եւ ոչ ընդ օրինօքն եմուտ։ Եւ աստ լոկի հաղորդութենէ ասէ արտաքոյ։ Յայսմանէ ուսցինդատաւորք, եւ մի՛ վրէժ ինչ լիցի։