Գիրք Դատաստանի, Գ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԳԼՈՒԽ ՃՀԵ
ՎԱՍՆ ՈՐԴՈՅ ԲԱԺԱՆՄԱՆ

Որդիք որ ոչ հնազանդին ծնողաց իւրեանց, որ ինչ եւ հասանէ յընչից իւրեանց, տացեն նոցա սիրովեւ նստուցանեն զնոսա ուրոյն. գուցէ չարիք ինչհանդիպեսցին։ Եւ որ կանայս առնեն՝ նոյնպէսարասցեն, զի այն է հաճոյ Աստուծոյ, քանզի Պօղոսայսպէս հրամայեաց։

Թերեւս այն է, որ ասէ՝ հարք, սիրեցէքզորդիս ձեր, եւ այլն։ Եւ զայս ընտրելով ներմամբկամի։