Գիրք Դատաստանի, Գ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԳԼՈՒԽ ՃՀԹ
ՎԱՍՆ ՀԱՓՇՏԱԿՈՂ ԱՐՈՒԵՍՏԱՒՈՐԱՑ

Արուեստաւորք, որ յափշտակեն զինչսնայլոց, տացեն ընդ միոյն չորս, ապա թէ ոչ՝ապաշխարեսցեն ըստ վարդապետին հրամանի։

Զյայտնեալն եւ ի դատաստան անկեալնհատուցանել ասէ, եւ որք կարողն են, եւ որք չունինկար եւ զծածուկն՝ ապաշխարել։