Գիրք Դատաստանի, Գ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԳԼՈՒԽ ՃՁ
ՎԱՍՆ ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՀԱՅՐԵՆԵԱՑ ՅՈՒՍՏԵՐՍ ԵՒ Ւ ԴՍՏԵՐՍ

Եթէ ոք վախճանի եւ ունիցի ուստերս եւդստերս, զինչսն ծնողացն ընդ երկու քոյրսն մինեղբօր բաժին դիցեն հաւասարապէս։ Ըստ 0րինացնյառաջագոյն գրեցաք զայս դատաստան եւ եդաք. դուստրի տան առցէ զեղբօր բաժին, եւ ելեալք՝ երկուսն զմինեղբօր։ Եւ այս յայատնի յ0րինաց ոչ ասացաւ, եւ աստկանոնական հրամանս զայս ոչ ընտրեն, եւ ոչ հեթանոսքզանազանեն զսոսա։ Այլ ես յիրացն հաւատարիմ զայնիսկ գիտեմ, զի ելանէ դուստր ի տանէ հօր բաժնիւ եւ որի տան է՝ անբաժին եւս է։ Արդ, զսոսա հաւասարաբաժինզկնի մահուան հօրն առնել ոչ է արդարադատութիւն, զիայդպէս գտանին կարգեալ դստերքն ընդ եղբարսն առեալբաժին, եւ որք ի տանն՝ երկուսն մի։ Ապա թէ ոք ասիցէ՝որդոցն ծախք լինել ածել կանայս, գիտելի է, զի որքանծախք իցէ, այնքան աշխատութիւն, իբր զի արու է, եւբաժին ընդ կնոջ նորա ածաւ։ Ըստ այսմ հաւատարիմերեւի, զի կարգելքն՝ երկուսն մին լիցին, եւ որք իտան՝ ընդ որդիս համարես֊

ցին։ Եւ այդպէս ամենեցունհաւասարութիւն եղիցի, եւ տկար ազգն խնամեսցի, եւմի՛ նուազ լիցի, զի բազում ծնողք զդստերս առաւելպատուեն. եւ այս նախախնամութեամբ, զի որդոց դիւրինէ ապրել, քան դստերաց։ Եւ զայս յայտ արարաք, զի եւնոյն իրքդ այդպէս պատահի, այլ կամք ընտրեսցենդատաւորաց՝ զամենայն զդստերսն զերկուսն մին ունելեւ կամ ըստ դատմանն, որպէս գրեցաւ։ Նաեւ զայսիրաւունս համարիմ, զի բազում անգամ պատահի զդուստրերկիցս կարգել. այնոցիկ բաւական լիցի այն մասն իբաժնի, եթէ ըստ ընչից ծնողացն առ նա ծախքն լեալիցէ, ապա թէ ոչ՝ տեսցի հաւասարութիւն, սակայն մասնլիցի բաւական առելոցն։ Եւ յերկրորդ ամուսնութենէուստերքն եւ դստերքն նուազ լիցին ի մասն բաժնի, որպէս գրեալ է։

Այլ զտուն հօր կրսեր որդոյն սովոր ենտալ, բայց տեսցի անկաւորին լինել, որ զտեղի հօրնբաւական է ունել։ Իսկ անդրանկանն պատիւ լիցի, որպէս ծանուցեալ է. ըստ այդմ, եթէ հաւասարբաժանեսցին ժառանգութիւնն ուստերաց, առաւել լիցիյաղագս պատուոյն։