Գիրք Դատաստանի, Գ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԳԼՈՒԽ ՃՁԱ
ՎԱՍՆ ԹԷ ՔԱ՞ՆԻ ՏԱՐՈՅ ԼԻՆԻ ՏՂԱՅՆ, ՈՐ ԲԱԺԻՆ ԱՌՆՈՒ

Աստուածային օրինադրութիւնն եւկանոնական հրամանն զնկարեալ սաղմն ի դատաստան դնէարեան եւ այն, զի առաջի կայր ծնունդ յանվնասլինելն։ Բայց ժառանգ լինելն, թէպէտ աշակերտեալքՄահմետի սնոտի իմաստասիրելով զտեսանել աստեղացասեն մանկանն, այլ մեզ հաւատարիմ Տեառն լիցիասելն՝ ոչ յիշէ զնեղութիւնն վասն խնդութեանն, զիծնաւ մարդ յաշխարհ, եւ դարձեալ՝ ծնեալն ի մարմնոյմարմին է։ Եւ մարմնոյ ծնեալն մարմնոյ ժառանգեղիցի, որպէս յԱստուծոյ ծնեալն՝ Աստուծոյ։

Ապա թէ յղի է կինն, եւ պատահի մեռանելառնն, ակն կալցեն դատաւորք ծննդեանն եւ այնպէսզժառանգութիւնն հաստատեսցեն ի ծնանելն։ Եւ թէ ինմին աւուր, յորում ծնաւ, մեռանիցի՝ մանուկն, որժառանգ է, ի մանկանէն ժառանգիցեն այլք եւ ոչ իհօրէն։

Եւ եթէ մայր մանկանն մեռանիցի, թէ իծնունդն, թէ զկնի ծննդեանն եւ թէ ի նմին աւուրմեռանիցի, մանուկն ժառանգ է մօրն, եւ ի մանկանէնհայրն ժառանգէ։

Ըստ ասացելոյդ ուստերք եւ դստերք ժառանգլիցին, ապա թէ չիցեն՝ ում եւ կամի ժառանգեցուսցէ՝ազգատոհմի եթէ ծառայի, զի ինքնիշխան է զայդոսիկժառանգուցանել։

Այլ զկնի մահուն, թէ ինքն ոչ հաստատեաց, մերձաւորքն ի տոհմէ եւ ոչ հեռաւորքն ժառանգեն, որպէս եւ դատեալ եղեւ այդ ըստ 0րինաց։