Գիրք Դատաստանի, Գ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԳԼՈՒԽ ՃՁԳ
ՎԱՍՆ ԿՏԱԿԱՑ, ՈՐ Է ՏԻԱԹԻԿ

Եւ կտակ լիցի՝ որպէս ուսուցանեն կանոնք. զկնի երից աւուրց հիւանդութեան կոչէ հիւանդնզքահանայն եւ զժառանգաւորս եկեղեցոյն եւ երեքվկայիւք արասցէ զկտակն եւ զամենայն ինչ զգհոգոյ, եւ զթաղմանն, եւ զտան խօսեսցի ըստ կամաց իւրոց։ Եւեթէ ի նմին աւուր պատահի մեռանել, հաստատուն լիցիկտակն, թէ չիցէ թափեալ ի մտաց. ոչ որպէս Մահմետիանգոյ իմաստունքն ասեն՝ յետ քառասուն աւուրապրելոյ հիւանդին հաստատի կտակն։ Բայց հաստատունկտակ յառողջութեանն է, թէպէտ եւ ասացեալն անխոտելիէ, զի կամաւոր՝ այն, իսկ այս խառն տեսանի։

Եւ եթէ պատահի յառնել հիւանդին եւ փոխելզկտակն, իշխան լիցի, զի կտակ յետ մահու հաստատուն էըստ առաքելոյն։ Այլ Աստուծոյ եղեալ կտակնհաստատուն լիցի, կատարեսցէ զոր խօսեցաւ բերան նորաի նեղութեանն, եւ թէ ուխտս դիք եւ կատարեցէք։ Ինչ իդէպ իցէ ընդ յառնելն կատարման կտակին՝ տեսցէ, եւզոր ինչ զկնի մահու գրեալ է, զկնի կատարեսցին։ Եւթէ փոխէ՝ յայլ առաւելն իշխան լիցի եւ ոչ ինուազեցուցանելն։

Եւ արդ, այսմ այդ է դատաստան։