Գիրք Դատաստանի, Գ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԳԼՈՒԽ ՃՁԶ
ՎԱՍՆ ՍՈՒՏ ՎԿԱՅԻՑ

Եթէ ոք երթայ սուտ վկայ եւ ընկենու զոքյորոգայթ մահու կամ գանի, հինգ ամ ընդ ունկնդիրսնկացցէ եւ մի ամ ընդ ձեռամբ՝ տրօք տնանկաց, ապաարժանի լիցի օրինաց։

Դատաստան այս եդաւ ըստ 0րինաց, այլկանոնականս այժմ երկրորդի։ Յորոգայթ մահու եւ գանիասէ, այլ որ ոչ մեռանի կամ տուգանօք ազատի, եւայսոցիկ դատաստան լիցի՝ որքան վնասեացն հատուսցէ, ըստ այնմ, թէ որպէս խորհեցաւ առնել՝ եղիցի նմա. եւկամ թէ չիցէ բաւական՝ ըստ հրամանի կանոնացդապաշխարեսցէ։