Գիրք Դատաստանի, Գ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԳԼՈՒԽ ՃՁԷ
ՎԱՍՆ ԿՈՒՍԱՆԻ ԵՒ ԵՐԿԱԿԻ

Իսկ որ մինն կուսան է, եւ միւսն՝ երկակ, եւ մինն վախճանի, ամուսնանալ անհնար է. եւ թէյանդգնի ոք՝ ապաշխարութիւն երեքկնոյն լիցի, եւքահանայն լուծցի։

Երկբայի այս կանոնք սրբոյն լինելԲարսղի, եւ թէ նորա՝ անհնարին է լինել այս կանոնաց։Այլ յուսմանէ ներմամբ այսպէս ծանեաք, զի կրկինապաշխարութիւն երկուցն այնպիսեացն լիցի։

Եւ քահանային պարտ է ուսուցանել զայսսահման կանոնի, զի մի՛ դատապարտեսցի յաղագսաչառելոյն։

Զայդ այդոցիկ գիտասցուք լինելդատաստան։