Գիրք Դատաստանի, Գ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԳԼՈՒԽ ՃՁԸ
ՎԱՍՆ Խ0ՍԵԱԼ ԿԱՆԱՆՑ

Իսկ եթէ խօսեսցի կին, եւ հաստատեալ իցէքահանային երկու կամ երեք վկայիւք, մի՛ իշխեսցէթողուլ զնա եւ այլ կին առնուլ, բայց եթէ վասնպոռնկութեան կամ վասն մարմնազեղծութեան։

Զի խօսեալն քահանայիւ եւ վկայիւք կիներաշխաւորեալ է, եւ վասն պոռնկութեանն իշխան լիցի, զի ոչ ի տան նորա է յանցումն, առնուլ կամ ոչ։ Եւմարմնազերծ է մարմնով ապականեալ, վէրս ունիանբժշկելի, եւ յայսմ իշխան է, կարծեօք բժշկութեան, առնուլ կամ ոչ։ Իսկ այլօք պատճառանօք չէ արժանթողուլ զխօսեալն։